Po srážce dvou vlaků v České republice byli dva mrtví

Evropská komise dnes (19. července) přijala kladné hodnocení českého plánu obnovy a odolnosti. Jedná se o důležitý krok k tomu, aby EU vyplatila granty ve výši 7 miliard EUR v rámci nástroje pro obnovu a odolnost (RRF). Toto financování podpoří realizaci kritických investičních a reformních opatření uvedených v českém plánu obnovy a odolnosti. Bude hrát významnou roli při pomoci České republice dostat se z pandemie COVID-19 silnější.

Fond rychlé reakce je jádrem společnosti NextGenerationEU, která poskytne 800 miliard EUR (v současných cenách) na podporu investic a reforem v celé Evropské unii. Český plán je součástí bezprecedentní koordinované reakce Evropské unie na krizi COVID-19, splnění společných evropských výzev přijetím zelené a digitální transformace, posílení ekonomické a sociální odolnosti a soudržnosti jednotného trhu.

Výbor vyhodnotil český plán na základě kritérií stanovených v nařízení RRF. Analýza komise zvažovala zejména to, zda investice a reformy obsažené v plánu České republiky podporují zelené a digitální transformace; Přispět k účinnému řešení výzev uvedených v evropské kapitole; Posílení potenciálu růstu, vytváření pracovních míst a ekonomické a sociální odolnosti.

reklama

Zajištění zelené a digitální transformace v České republice

Z hodnocení českého plánu Komisí vyplynulo, že 42% svého celkového přídělu alokuje na opatření podporující klimatické cíle. Plán zahrnuje investice do obnovitelných zdrojů energie, modernizaci distribučních sítí ústředního vytápění, výměnu uhelných kotlů a zlepšení energetické účinnosti v obytných a veřejných budovách. Plán také zahrnuje opatření na ochranu přírody a hospodaření s vodou a investice do udržitelné mobility.

Z hodnocení českého plánu Komisí vyplynulo, že na opatření na podporu digitální transformace alokuje 22% své celkové alokace. Plán počítá s investicemi do digitální infrastruktury, digitalizace veřejné správy, a to i v oblasti zdravotnictví, spravedlnosti a správy stavebních povolení. Podporuje digitalizaci digitálních podniků a projektů v kulturních a kreativních odvětvích. Plán také zahrnuje opatření ke zlepšení digitálních dovedností na všech úrovních, jako součást vzdělávacího systému a prostřednictvím specializovaných programů zlepšování a přetváření programů.

READ  Poslední únik dokumentů vrhá světlo na tajné bohatství světových lídrů

reklama

Posílení české ekonomické a sociální odolnosti

Komise se domnívá, že český plán účinně řeší všechny nebo důležitou podskupinu hospodářských a sociálních výzev nastíněných v doporučeních pro jednotlivé země adresovaných České republice Radou v evropském semestru v letech 2019 a 2020.

Plán stanoví opatření k řešení potřeby investovat do energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie, udržitelné dopravy a digitální infrastruktury. Cílem mnoha opatření je řešit potřebu posílit digitální dovednosti, zlepšit kvalitu a začlenění vzdělávání a zvýšit dostupnost zařízení péče o děti. Plán také počítá se zlepšením podnikatelského prostředí, zejména prostřednictvím zintenzivněných opatření elektronické správy, reformních postupů pro udělování stavebních povolení a protikorupčních opatření. Výzvy v oblasti výzkumu a vývoje je třeba zlepšit investicemi zaměřenými na posílení spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a finanční a nefinanční podporou pro inovativní společnosti.

Plán představuje komplexní a adekvátně vyváženou reakci na ekonomickou a sociální situaci v České republice, a vhodně tak přispívá ke všem šesti pilířům uvedeným v nařízení RRF.

Podpora průkopnických investic a reformních projektů

Český plán navrhuje projekty ve všech sedmi hlavních evropských regionech. Jedná se o konkrétní investiční projekty, které řeší problémy společné všem členským státům v oblasti zaměstnanosti a růstu potřebného pro duální přechod. Česká republika například navrhla 1,4 miliardy EUR na podporu energeticky účinných renovací budov a 500 milionů EUR na posílení digitálních dovedností prostřednictvím vzdělávání a investic do programů zvyšování dovedností a přetváření celé pracovní síly.

Hodnocení výboru zjistilo, že žádná akce zahrnutá v plánu nezpůsobí žádné významné poškození životního prostředí v souladu s požadavky stanovenými v RRF.

Opatření navržená v plánu obnovy a flexibilita, pokud jde o kontrolní systémy, jsou adekvátní k prevenci, odhalování a nápravě korupce, podvodů a střetu zájmů v souvislosti s využíváním finančních prostředků. Očekává se také, že tato opatření účinně zamezí duálnímu financování podle uvedeného nařízení a dalších programů ITU. Tyto systémy dohledu jsou doplněny dalšími postupy auditu a dohledu obsaženými v milníkových návrzích Komise na výkonné rozhodnutí Rady. Tyto milníky musí být splněny, než Češi podají Komisi svou první žádost o platbu.

READ  Česká politika na pochybách s prezidentem v nemocnici

Předsedkyně Ursula von der Leyen uvedla: „Evropská komise se dnes rozhodla dát zelenou českému plánu obnovy a odolnosti. Tento plán bude hrát důležitou roli při podpoře přechodu k zelenější a digitální budoucnosti v České republice. Opatření jsou sladěny s cílem zlepšit energetickou účinnost a digitalizovat veřejnou správu. Odrazující zneužívání veřejných prostředků je plně v souladu s cíli společnosti NextGenerationEU. Vítám také silné zaměření plánu na posílení odolnosti českého zdravotnictví s cílem připravit se na budoucí výzvy. s vámi každý krok na cestě k zajištění úplné implementace plánu.

Ekonomický komisař Paolo Gentiloni uvedl: „Český plán obnovy a odolnosti poskytne silnou podporu úsilí země postavit se na nohy po hospodářském šoku, který způsobil pandemii. 7 miliard EUR v NextGenerationEU, které budou proudit do České republiky v příštích pěti letech bude podporovat široký program reforem a investic na vybudování ekonomiky. Udržitelnější a konkurenceschopnější Zahrnuje velmi velké investice do renovace budov, čisté energie a udržitelné mobility, jakož i opatření na posílení digitální infrastruktury a dovedností a digitalizaci veřejnosti. služby Podnikatelské prostředí bude těžit z posílené elektronické správy a protikorupčních opatření. Plán bude podporovat také zlepšení zdravotní péče, včetně podpory prevence rakoviny a rehabilitační péče. “

Další kroky

Komise dnes přijala návrh výkonného usnesení Rady o poskytnutí grantů ve výši 7 miliard EUR České republice v rámci Fondu pro znovuusídlování (RRF). Rada nyní bude mít zpravidla čtyři týdny na přijetí návrhu komise.

Schválení plánu Radou umožní pro Českou republiku vyplatit předběžné financování ve výši 910 milionů EUR. To představuje 13% z celkové částky přidělené České republice.

Valdis Dombrovskis, výkonný viceprezident pro ekonomiku, která pracuje pro lidi, uvedl: „Tento plán uvede Českou republiku na cestu obnovy a posílí její hospodářský růst, protože Evropa se připravuje na zelené a digitální transformace. Česká republika hodlá investovat do obnovitelných zdrojů energie a udržitelné dopravy a zároveň zlepšovat energetickou účinnost budov. větší než digitální konektivita v celé zemi, posilování digitálního vzdělávání a dovedností, digitalizace mnoha veřejných služeb. Je vítaným zaměřením na zlepšování podnikatelského prostředí a soudního systému, za nímž stojí protikorupční opatření a posílení e-governmentu-to vše ve vyvážené reakci na ekonomickou a sociální situaci v České republice. Jakmile bude tento plán řádně uveden do praxe, pomůže postavit Čechy na pevné základy do budoucna. “

READ  Přestupové kolo Arsenalu: Arsenal porazil hvězdné cíle Dušana Vlahoviče a Lyonu

Komise schválí další platby na základě uspokojivého plnění milníků a cílů stanovených v rozhodnutí výkonné rady, což odráží pokrok při provádění investic a reforem.

více informací

Otázky a odpovědi: Evropská komise schvaluje český plán obnovy a odolnosti

Zařízení pro obnovu a odolnost: Otázky a odpovědi

FPracovní dokument o plánu obnovy a odolnosti v České republice

Návrh rozhodnutí Výkonné rady o schválení Posouzení plánu odolnosti a obnovy ČR

V příloze je návrh výkonného rozhodnutí Rady o schválení posouzení českého plánu obnovy a odolnosti

Pracovní dokument útvarů Komise připojený k návrhu výkonného rozhodnutí Rady

Zařízení pro obnovu a odolnost

Seznam zařízení pro obnovu a odolnost

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *