Nárok na placené volno při soudních sporech se zaměstnavatelem aneb jak se může neplatná výpověď prodražit

Nárok na placené volno při soudních sporech se zaměstnavatelem aneb jak se může neplatná výpověď prodražit

Možná jste v poslední době viděli v médiích zprávy o nároku zaměstnanců na proplacení dovolené při sporech se zaměstnavatelem o platnosti jejich výpovědi. Zde se krátce podíváme na to, o co jde a jaký dopad to může mít na budoucí zaměstnavatele.

Obecně platí, že a Zaměstnanec se musí domáhat neplatnosti jeho skončení služebního poměru (bez ohledu na způsob ukončení) Před soudem do dvou měsíců ode dne skončení pracovního poměru S takovým ukončením. Reklamace podaná po této lhůtě nemá šanci na úspěch.

Když zaměstnanec bez zbytečného odkladu písemně oznámí zaměstnavateli, že trvá na setrvání v práci, je pracovní poměr obnoven a zaměstnavatel je povinen vyplácet zaměstnanci náhradu mzdy ve výši průměrného měsíčního výdělku zaměstnance ode dne oznámení, a to až do zaměstnavatel mu umožní pokračovat v práci nebo poměr skončí.Práce je správná. Na žádost zaměstnavatele může soud náhradu mzdy za dobu přesahující šest měsíců přiměřeně snížit z důvodu moderačního práva. V každém případě, Nárok zaměstnance se stává splatným, až když uspěje. Poté platí výše uvedené.

Dochází ke změně nároku na placené volno po dobu trvání soudního sporu. Donedávna se s odkazem na judikaturu Nejvyššího soudu uvažovalo o tom, že zaměstnanci za tuto dobu nenáleží pracovní volno s náhradou mzdy. Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) však rozhodl v předběžné věci (na kterou se na něj obrátil Nejvyšší soud ČR, když jej k tomu donutil Ústavní soud) ve věci nároku na placenou dovolenou. při soudním sporu, že česká praxe je v rozporu se směrnicí o aspektech určité pracovní doby (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES). V souhrnu Evropský soudní dvůr dospěl k závěru, že zaměstnavatelé musí nést následky protiprávního jednání, které má za následek protiprávní ukončení pracovněprávních vztahů.

READ  Spojené státy říkají Číně, že se nesnaží o konflikt, ale budou tyto zásady hájit, přátelé

Díky zaměstnankyni, která vyhrála své tvrzení, že rozvázání pracovního poměru je neplatné, a poté požádala o dovolenou po opětovném nástupu do práce, ale podporu na to získala až poté, co se její případ dostal k Ústavnímu soudu a Evropskému soudnímu dvoru, bude velký význam při změně zaměstnavatele z hlediska ekonomického.

Protože čas jsou v tomto případě opravdu peníze, podívejme se na věci prakticky a povšimněme si načasování různých kroků, které následují po ukončení obchodního vztahu:

  • Dva měsíce po dokončení prací – Zaměstnanec musí podat stížnost;
  • 2 – 5 týdnů po podání reklamace – Soud informuje zaměstnavatele o stížnosti a vyzve ho k podání odpovědi;
  • 15 měsíců od podání stížnosti – rozhodnutí soudu prvního stupně, proti kterému se může kterákoli strana odvolat (ve většině případů nelze očekávat konečné rozhodnutí při prvním jednání, zejména pokud jsou předvoláni svědci);
  • 15 dnů po obdržení písemného rozhodnutí lze podat odvolání – Písemné rozhodnutí musí soud předložit do 30 dnů od vynesení rozsudku;
  • 7,5 měsíce od podání odvolání – Rozhodnutí soudu druhého stupně, proti kterému se nelze odvolat (za určitých okolností je možné podat dovolání k Nejvyššímu soudu, to však nemá vliv na právní moc rozhodnutí).

V praxi je práce často dokončena rychle na konci měsíce. To platí zejména pro výpověď zaměstnanci, ale i při sepisování dohod (které snižují možnost soudních sporů) musí nyní zaměstnavatelé více myslet na důsledky. Zde je důležité zvážit, zda je důvod výpovědi „neprůstřelný“, a případně si ponechat určitou volnost při vyjednávání dohody, například nabídkou (vyššího) odstupného.

Na uvedený závěr může zákonodárce reagovat i změnou zákoníku práce. Mezitím je však třeba vzít v úvahu, že případný soudní spor se zaměstnancem se může prodražit, než tomu bylo dříve. I zde platí staré přísloví „dívej se, než skočíš“. Případné ukončení pracovněprávních vztahů doporučujeme předem konzultovat s odbornými pracovněprávními právníky.

READ  Chorvatsko očekává ekonomický růst, protože se připravuje na přijetí eura

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *