Středoevropští ministři vnitra se dohodli na zintenzivnění boje proti nelegálnímu přistěhovalectví na hranicích EU AP

Středoevropští ministři vnitra se dohodli na zintenzivnění boje proti nelegálnímu přistěhovalectví na hranicích EU  AP

SEJED, Maďarsko (AP) – Ministři vnitra šesti zemí Evropské unie v pondělí uvedli, že jejich země souhlasily se zvýšením úsilí o ochranu bloku před nelegální migrací a cílovými skupinami pašeráků lidí operujících na jeho hranicích.

K ministrům ze skupiny středoevropských zemí V4 – včetně České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska – se na summitu v jihomaďarském městě Szeged, 8 km od bloku, připojili protějšky z Rakouska a Německa. Hranice se Srbskem.

Tato stránka vyžaduje JavaScript.

Aby bylo možné číst prémiový obsah, je vyžadován JavaScript. Aktivujte jej prosím v nastavení prohlížeče.

kAm$@>6 t& 8@G6C?>6?ED H@CCJ E92E :?4C62D:?8 AC6DDFC6 7C@> E96 D@\42==65 q2=<2? >:8C2E:@? C@FE6[ H9:49 =625D 7C@> $6C3:2 :?E@ wF?82CJ[ C6BF:C6D 2 E@F896C C6DA@?D6 7C@> 4@F?EC:6D 😕 E96 C68:@?]k^am

kAm%96 :?E6C:@C >:?:DE6C @7 E96 rK649 #6AF3=:4[ ‚:E #2<FD2?[ H9@ @C82?:K65 E96 DF>>:E[ D2:5 >:8C2E:@? 😀 2 “D92C65 492==6?86” 7@C tFC@A6[ 2?5 E92E D@=FE:@?D >FDE 7@4FD @? AC6G6?E:?8 >:8C2?ED 7C@> 6?E6C:?8 E96 3=@4 :==682==J]k^am

kAm”(6 2== 2C6@? E96 D2>6 >:8C2E:@? C@FE6](6 D92C6 3@C56CD[ 2?5 E96 D:EF2E:@? @? E96 6IE6C?2= 3@C56C @7 E96 t& 27764ED 2== @7 FD[” 96 D2:5] w6 5:5?VE 8:G6 56E2:=D@? 9@H E96J H@F=5 E2C86E D>F88=6CD]k^Am

Cam #26C@FD tFC@A62? 8@G6C?>6?ED E@ C6:?EC@5F46:?E6C?2= 3@C56C 4964[ 2?5 E92E 6IE6C?2= 3@C56C AC@E64E:@? H@F=5 36 E96 7@4FD @7 4@@A6C2E:@? 36EH66? E96 D:I 8@G6C?>6?ED 8@:?8 7@CH2C5]k^am

kAm”(6 2== H2?EE@ 92G6 E96 $496?86? 2C62 2=:G6[” 96 D2:5] „(6 2==[ :E :D?’E E96 C:89E D@=FE:@?]“K^am

kAmpC@F?5 `b @7 E96 t&VD af >6>36C 4@F?EC:6D 92G6 C6:?EC@5F465 :?E6C?2= 3@C56C 4964@?E9D[ 2 56G:2E:@? 7C@> E96 ?@C>2= 3@C56C\7C66 EC2G6= 6?;@J65 😕 E96 $496?86? K@?6]k^am

kAm$=@G2<:2 =2DE >@?E9 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^D=@G2<:2\DE2CED\3@C56C\4964<\9F ?82CJ\>:8C2E:@?\cd_gb`7„6432b553gdh443ed6fa33f`QmC6DF>65 4964 36C@7 >:8C2?ED 6?E6C:?8 E96 4@F?ECJ[ 27E6C ?6:893@CD pFDEC:2[ E96 rK649 #6AF3=:4 2?5 !@=2?5 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^4K649\C6AF3=:4\D=@G2<:2\>:8C2E:@?\4`h4e573c6ghebeafh4dcfb4f7g_gb4gQm:?EC@5F465 4@?EC@=D 2E E96: C @H? 3@C56CDk^2m H:E9 $=@G2<:2]k^Am

READ  Petr Pavel: Exgenerál porazil v českých volbách populistického rivala

kAm!2CE @7 H92E =65 E@ E96 492?86 H2D E96 AC@=:76C2E:@? @7 ji:@=6?46:? @CE96C? $6C3:2: ? C646?E >@?E9D]vF? 32EE=6D 92G6 364@>6 4@>>@? 2=@?8 E96 3@C56C H:E9 wF?82CJ H96C6 >:8C2?ED 92G6 82E96C65 =@@<:?8 7@C H2JD E@ 4C@DD :?E@ E96 t& H:E9 E96 96 =A @7 D>F88=6CD]k^Am

kAmwF?5C65D @7 $6C3:2? @77:46CD H6C6 5:DA2E4965:? =2E6 ~4E@36C :?E@ E96 2C62 ?62C E96 3@C56C]%96J 56E2:?65 D6G6C2= A6@A=6 27E6C 2 k2 9C67lQ9EEADi^^4A>^6HD]: 6^D6C3:2\9F?82CJ\D9@@E:?8\>:8C2?ED\5625\H@F?565\c3haaaafa`3257hhe„5g7bfcdd`ge27QmD9@@E:?8 36EH66? >:8C2?EDk^2m <:==65 E9C66 A6@A=6 2?5 :?;FC65 @?6]k^Am

kampE E96 DF >>:E@? |@?52c[ wF?82C:2? x?E6C:@C |:?:DE6C $2?5@C !:?E6C D2:5 96 2?5 9:D 4@F?E6CA2CED H@F=5 5:D4FDD 2 4@>>@? t& A@=:4J @? :>>:8C2E:@? 2?5 2DJ=F> 2E 2 >66E:?8 😕 qCFDD6=D ?6IE H66<] w6 D2:5 9:D 4@F?ECJ 😀 ?@EH:==:?8 E@ 4@>AC@>:D6@? 2 AC@A@D2= E92E H@F=5 5:DEC:3FE6 2DJ=F> D66<6CD 24C@DD E96 t&E@ C65F46 E96 3FC56؟ @؟ 4@F?EC:6D >@DE 27764E65 3J >:8C2E:@?]k^Am

kAm”wF?82CJ 42??@E 2446AE E96 >2?52E@CJ ?2EFC6 @7 C6=@42E:@?[” !:?E6C D2:5] “%9:D 😀 2 BF6DE:@? @7 D@G6C6:8?EJ 7@C wF?82CJ]„k^Am

kAm%96 >:?:DE6CD H6C6 =2E6C D4965F=65 E@ G:D:E wF?82CJ’D 6=64EC:7:65 3@C56C 76?46[ H9:49 E96 ?2E:@?2=:DE 8@G6C?>6?E 6C64E65 😕 a_`d 27E6C @G6C ` >:==:@? >:8C2?ED 6?E6C65 E96 t& 27E6C 7=66:?8 H2C 2?5 A@G6CEJ 😕 E96 |:55=6 t2DE 2?5 p7C:42]k^am

Copyright 2023 The Associated Press. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál nesmí být publikován, vysílán, přepisován nebo redistribuován bez povolení.

You May Also Like

About the Author: Jed Parkinson

"Introvert. Analytik. Zapálený řešitel problémů. Totální tvůrce. Baconaholik. Průzkumník. Obecný internetový fanatik. Televizní odborník."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *