Snapshot: Technologie M&A nákupu v České republice

Snapshot: Technologie M&A nákupu v České republice

Kupní smlouva

Prohlášení a záruky

Je obvyklé u transakcí M&A technologií zahrnovat prohlášení a záruky týkající se duševního vlastnictví, technologie, kybernetické bezpečnosti nebo ochrany osobních údajů?

Záruky duševního vlastnictví, technologie a ochrany osobních údajů jsou součástí standardních záruk, které jsou do určité míry zahrnuty ve většině transakcí M&A. Obecně platí, že soubor záruk za duševní vlastnictví, technologie, soukromí dat nebo kybernetickou bezpečnost je u technologických M&A transakcí těžší než u M&A transakcí zahrnujících výrobu nebo podobné cíle.

S rostoucí environmentální, sociální a správní (ESG) regulací se kupující stále více zajímají o záruky související s ESG.

Související záruky obvykle zahrnují následující.

Pokud jde o duševní vlastnictví:

 • hmotné duševní vlastnictví nezbytné pro cílené obchodní jednání;
 • Neexistují žádná oznámení o porušení duševního vlastnictví společnosti Target třetími stranami.
 • Zveřejnění všech hmotných licencí k použití duševního vlastnictví třetích stran nezbytných pro provozování cílového podnikání; A
 • Přidělování duševního vlastnictví vytvořeného zaměstnanci.

Pokud jde o technologii:

 • Dobře fungující a běžná údržba IT systémů a výpadek materiálového provozu (např. v určitých sektorech znamená nepřetržité přerušení provozu některých materiálových systémů po dobu minimálně 24 hodin);
 • Žádné upozornění na porušení platných a podstatných IT dohod;
 • Vlastnictví zdrojových kódů pro veškerý software nezbytný pro provozování cílového obchodu.
 • Ve vztahu k ochraně osobních údajů: podstatný soulad s právními předpisy o ochraně údajů; A
 • S ohledem na kybernetickou bezpečnost: existence a dodržování postupů zabezpečení dat, absence neoprávněného přístupu k datům prodejce a nepřetržitá kontinuita bezpečnostních systémů.

Zahrnutí kybernetických bezpečnostních opatření do transakcí M&A v České republice není rozšířené.

V technologických M&A transakcích zahrnujících cíle působící v telekomunikačním průmyslu soubor záruk zahrnuje zejména záruky řádného držení příslušných regulačních licencí a rozhodnutí o přidělení rádiových frekvencí.

Konvenční subdodávky

Jaké typy subdodávek jsou běžné při vyřezávání nebo prodeji nemovitostí?

READ  Evropský soud pro lidská práva zamítl odvolání české matky proti ztrátě rodičovských práv

Typické subdodávky v technologických M&A transakcích zahrnují dohody o zprostředkovatelských službách (TSA) a dohody o licencích značky (BLA).

TSA obvykle řídí dodávku služeb poskytovaných cílům po dokončení na úrovni skupiny prodejce před uzavřením transakce. TSA obvykle obsahují ustanovení, že kterákoli strana může požádat o poskytnutí vynechané služby (tj. služby poskytnuté před vyčleněním, ale vynechané z TSA). Destinace využívající zprostředkovatelské služby skupiny prodejců musí vypracovat plán migrace, který stanoví podrobné kroky k dosažení soběstačnosti na základě služeb poskytovaných v rámci TSA. V technologických M&A transakcích, kdy cíl spadá do působnosti české legislativy NIS 2, lze očekávat, že bude větší význam přikládán pravidlům zaměřeným na kontinuitu systémů kybernetické bezpečnosti během post-terminačního procesu. Povinnosti týkající se NIS 2.

BLA poskytují licence k ochranným známkám a názvům domén, které jsou vlastněny na úrovni skupiny, jak je vhodné pro podnikání cíle. Tyto smlouvy také obsahují ustanovení týkající se přejmenování a ukončení používání licencovaného duševního vlastnictví.

Pravidla a podmínky

Jaké typy duševního vlastnictví nebo podmínek nebo ujednání souvisejících s technologiemi před uzavřením nebo po něm nabyvatelé obvykle požadují?

Podmíněné precedenty se obecně omezují na povinnost kupujícího získat pro transakci nezbytná povolení hospodářské soutěže a regulačních orgánů. Technické problémy vyplývající z due diligence jsou v závislosti na jejich závažnosti obvykle řešeny prostřednictvím předkompletních povinností prodávajícího.

Tyto povinnosti před dokončením obvykle závisí na konkrétních problémech zjištěných během náležité péče a například:

 • obnovování registrací doménových jmen;
 • přidělování práv k duševnímu vlastnictví vytvořených zaměstnanci;
 • získání práv k právům duševního vlastnictví; Nebo
 • Získejte souhlas se změnou kontroly od držitelů licence na základě licenčních smluv týkajících se duševního vlastnictví třetích stran, které používá Target.

Život

Podléhají prohlášení a záruky duševního vlastnictví obecně delší době přežití než jiná prohlášení a záruky?

READ  Český trenér Šilhavý skončil po kvalifikaci na Euro 2024

Rozsah základních záruk podléhajících dlouhé době přežití je obecně omezen na záruky týkající se oprávnění prodejce uzavřít smlouvu a vlastnického práva k převáděným akciím nebo majetku, takže záruky IP obecně nejsou zahrnuty. Proto záruky IP podléhají době přežití jako jakákoli jiná záruka na výkon. Doba přežití pro takové záruky plnění se výrazně liší v závislosti na typu transakce M&A a může se pohybovat od 12 měsíců do pěti let. To však závisí na povaze převáděného podniku a za určitých okolností mohou být záruky duševního vlastnictví zahrnuty do základních záruk, zejména pokud je duševní vlastnictví důležitou součástí převáděného podniku.

V některých technologických M&A transakcích však strany stanovily dobu přežití na dvojnásobek doby přežití pro záruky plnění (36 měsíců).

Odpovědnost za porušení

Podléhá odpovědnost za porušení prohlášení o duševním vlastnictví a záruk obecně vyššímu limitu než limitu odpovědnosti za porušení jiných prohlášení a záruk?

Stejně jako u dob přežití není v transakčním dokumentu obecně zahrnuto specifické omezení odpovědnosti za porušení záruk IP. Limit odpovědnosti za záruky plnění se výrazně liší v závislosti na typu transakce M&A a může se pohybovat od jednociferného procenta z kupní ceny až po 50 procent z kupní ceny. V některých technologických M&A transakcích však strany stanovily limit odpovědnosti za porušení záruk duševního vlastnictví na 70 procent kupní ceny.

Podléhají závazky za porušení prohlášení o duševním vlastnictví minimálním limitům, košům nebo výjimkám nebo jiným omezením vymáhání nebo jsou omezeny minimálními limity?

Pokud jde o záruky duševního vlastnictví, není udržitelné vyjmout je z limitů de minimis, košů nebo výjimek nebo jiných limitů pro vymáhání. Záruky uvedené v Transakčních dokumentech obecně podléhají stejným omezením odpovědnosti bez ohledu na předmět, ke kterému se vztahují (kromě maximálního limitu odpovědnosti, který je obecně vyšší než základní záruky).

READ  Vše, co jste kdy chtěli vědět o české ambasádě ve Vídni - Vindobona.org

kompenzace

Obsahuje kladná smlouva obvykle konkrétní odškodnění související s duševním vlastnictvím, ochranou údajů nebo záležitostmi soukromí?

Konkrétní odškodnění poskytované v pojistné smlouvě jsou obvykle omezeny na krytí specifických rizik zjištěných během due diligence. Mezi takové konkrétní kompenzace patří:

 • Odškodnění za nároky z porušení duševního vlastnictví třetích osob potvrzené závazným soudním rozhodnutím;
 • Tvrdí, že zaměstnanec rozvíjí duševní vlastnictví mimo rámec svých pracovních povinností; A
 • Absence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Práva cesty

Jako konečná podmínka, musí být prohlášení a záruky duševního vlastnictví pravdivé ve všech ohledech, ve všech materiálních ohledech nebo s výjimkou případů, kdy způsobí závažné nepříznivé účinky?

Obecně je velmi vzácné, aby nabyvatel mezi podpisem a uzavřením zahrnul „právo vjezdu“ k porušení záruk IP („snížení“ všech záruk při uzavření; v některých případech jsou záruky „snížení“ omezeny na konkrétní záruky, jako jsou základní záruky). Při uzavírání se vyžaduje stejný standard jako obvykle při podepisování, pokud jsou záruky „oříznuty“.

V některých technologických M&A transakcích se však strany mohou dohodnout, že záruky nejsou pravdivé a takové porušení by mělo za následek ztrátu více než 50 procent původní kupní ceny (bez jakýchkoliv výnosů), což kupujícího opravňuje ukončit transakce.

You May Also Like

About the Author: Alanna Cobbett

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *