EU OKES 3,2 miliardy eur Česká pomoc na vysoce účinnou výrobu elektřiny

EU OKES 3,2 miliardy eur Česká pomoc na vysoce účinnou výrobu elektřiny

Evropská komise schválila český program ve výši 3,2 miliardy eur (75 miliard Kč) v rámci pravidel státní podpory EU na podporu výroby elektřiny z nových a modernizovaných elektráren s vysokou účinností kombinované výroby tepla a elektřiny (dále jen „KVET“). Tento krok přispěje k plnění Národního energetického a klimatického plánu České republiky Evropská zelená dohoda A tohle Cíle energetické účinnosti Evropské unie.

český projekt

Česko oznámilo Komisi svůj záměr podporovat výrobu elektřiny ve vysoce účinných KVET. Program potrvá do 31. prosince 2025. Předpokládaný rozpočet projektu je 3,2 miliardy eur (75 miliard Kč).

Příjemci jsou provozovatelé nových nebo modernizovaných kogeneračních zařízení v České republice. Směrnice o energetické účinnosti. Všechny technologie a projekty, které vyrábějí elektřinu z vysoce účinných kogeneračních zařízení, jsou způsobilé, kromě těch, které jsou poháněny pevnými fosilními palivy, naftou a ropou. Projekty zahrnující zemní plyn musí do roku 2050 buď uzavřít asistovaná zařízení, nebo přejít na obnovitelné a nízkouhlíkové plyny, aby se zabránilo zablokování zemního plynu.

V rámci režimu bude mít tato pomoc podobu výkupní prémie (bonusu) za každý megawatt vyrobené elektřiny po dobu 15 let. S výjimkou malých instalací (do 1 MW) je výše bonusu pevně stanovena prostřednictvím výběrových řízeníE) částky jsou každoročně stanoveny Energetickým regulačním úřadem ČR a jsou omezeny finančními mezerami.

Očekává se, že projekt přinese úsporu 9,3 milionů tun CO2 ročně.

Posouzení Komisí

Komise posuzovala projekt konkrétně podle pravidel EU pro státní podporu § 107 odst. 3 písm. c) Smlouva o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) umožňuje členským státům podporovat rozvoj určitých hospodářských činností za určitých podmínek. Pokyny pro rok 2022 pro státní podporu v oblasti klimatu, ochrany životního prostředí a energetiky. Podle pokynů mohou členské státy za určitých podmínek podporovat energetickou účinnost výrobou elektřiny vysoce účinnou kombinovanou výrobou tepla a elektřiny. Menším projektům lze poskytnout pomoc bez výběrového řízení.

READ  Prezidentem České republiky byl zvolen generál NATO ve výslužbě Peter Pavel

Komise zjistila, že:

  • Projekt umožňuje rozvoj některých ekonomických činností, zejména výroby elektřiny ve vysoce účinných KVET.
  • Režim má „motivační účinek“, protože příjemci by bez veřejné podpory ve stejném rozsahu neinvestovali do výroby elektřiny ve vysoce účinných KVET.
  • Tento systém je nezbytný a vhodný pro zvýšení energetické účinnosti a urychlení zeleného přechodu. Kromě toho je podpora přiměřená, protože je omezena na požadované minimum. Pomoc bude poskytována prostřednictvím otevřených a transparentních výběrových řízení. V malých zařízeních je úroveň pomoci založena na úrovni finanční mezery u referenčních projektů, kterou každoročně monitorují vnitrostátní orgány, aby se zajistilo, že finanční mezera nebude překročena.
  • Pozitivní účinky pomoci převažují nad potenciálními negativními dopady na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy. Projekt podpoří dekarbonizaci v ČR, zejména zvýšením energetické účinnosti výrobou elektřiny ve vysokoúčinných KVET. Evropská zelená dohodaaniž by došlo k nepatřičnému narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu.

Na základě toho Komise schválila český režim podle pravidel EU pro státní podporu.

Pozadí

Komise Pokyny pro rok 2022 pro státní podporu v oblasti klimatu, ochrany životního prostředí a energetiky Čl. 107 odst. 3 písm. c) poskytuje pokyny, jak bude Komise posuzovat slučitelnost ochrany životního prostředí, včetně opatření na ochranu klimatu a energetické pomoci, která podléhají oznamovací povinnosti podle SFEU.

Směrnice vytvářejí flexibilní, účelově vhodný rámec, který má členským státům pomoci poskytovat nezbytnou podporu k dosažení cílů Zelené dohody cíleným a nákladově efektivním způsobem. Pravidla byla začleněna, aby splnila důležité cíle a cíle EU stanovené v Evropské zelené dohodě a dalších nedávných regulačních změnách v oblasti energetiky a životního prostředí a zvýšené důležitosti ochrany klimatu.

Směrnice umožňují členským státům podporovat výrobu elektřiny z družstevních závodů za určitých podmínek. Cílem těchto pravidel je pomoci dosáhnout ambiciózních cílů EU v oblasti energetiky a klimatu s nejnižšími náklady pro daňové poplatníky a bez nepatřičného narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu.

READ  Navzdory těsným zámkům má Česká republika nejvyšší počet úmrtí COVID na světě

Upraveno Směrnice o energetické účinnosti Výrazně zvýšil ambice EU v oblasti energetické účinnosti do roku 2023. Stanovila celoevropský závazný cíl energetické účinnosti snížit konečnou spotřebu energie v EU o 11,7 % do roku 2030 ve srovnání s plánovanou spotřebou energie pro rok 2030. Kontaktujte Evropskou zelenou dohodu V roce 2019 Komise posílila své ambice v oblasti klimatu s cílem dosáhnout do roku 2050 čistých nulových emisí skleníkových plynů. Evropské klimatické právo S účinností od července 2021 zahrnuje cíl klimatické neutrality do roku 2050 a zavádí přechodný cíl snížit čisté emise skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 %.Platí do 55Legislativní návrhy předložené Komisí dne 14. července 2021. V důsledku těchto návrhů byla Komise dále pozměněna Směrnice o obnovitelné energii S ambicióznějšími závaznými ročními cíli zvýšit výrobu energie z obnovitelných zdrojů na úrovni EU.

/veřejná zpráva. Tento obsah poskytovaný původní organizací/autorem (autory) může být časově omezený a může být upraven kvůli jasnosti, stylu a délce. Mirage.News nezaujímá postoje ani strany společnosti a všechny názory, pozice a závěry vyjádřené v tomto dokumentu jsou výhradně názory autora (autorů). Podívejte se v plném znění zde.

You May Also Like

About the Author: Alanna Cobbett

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *