Průběžné volby v roce 2022 jsou již tady | Táto

WASHINGTON – V kalendáři může být stále září, ale hlasování v pololetních volbách v roce 2022 již v několika státech probíhá.

To zahrnuje Illinois a Michigan, kde tento týden začíná předčasné osobní hlasování. V Minnesotě, Jižní Dakotě, Virginii a Wyomingu začalo předčasné volební období minulý týden.

Tato stránka vyžaduje JavaScript.

Aby bylo možné číst prémiový obsah, je vyžadován JavaScript. Udělejte to prosím v nastavení prohlížeče.

Camex? d @> 6 DE2E6D[ 62C=J [email protected]:?8 😀 [email protected]?5F4E65 [email protected] :?\[email protected]? 23D6?E66 [email protected]:?8]k^am

kAm(9:=6s6>@4C2ED [email protected]?6286C [email protected] 62C=J [email protected][ #6AF3=:42? 42?5:52E6D 😕 [email protected]>A6E:E:G6 C246D 92G6 [email protected] 562= H:E9 D<6AE:4D @7 :?\[email protected]? 62C=J [email protected]:?8[ >2:=\:? [email protected] 2?5 [email protected] [email protected] 2>@?8 E96:C [email protected]]k^am

kAm%92E’D ECF6:? ‚: C8:?: 2[ H9:49 762EFC6D D6G6C2= [email protected] [email protected]?E6DED] s? E96 4 @ >> @? H62 = E9’DfE9s: DEC: 4E[ [email protected] 42?5:52E6D 96=5 6G6?ED $2EFC52J E:65 [email protected] E96 DE2CE @7 62C=J [email protected]:?8]k^am

km * 6 d =: ‚682[ E96 #6AF3=:42? 492==6?8:?8 s6>@4C2E:4 #6A] k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]C @ == 42 ==]4 @> ^ > 6 > 36CD ^ „ gdfdnFE > 0D @ FC46l > 6 > 36C {:? AjFE > 0 > 65: F > l > 6 > 36C =:? AjA6CD @?: 5l„ gdfdQmp3: 82: = $A2? 36C86Ck^2m[ 24<[email protected]=65865 E92E [email protected]>6 [email protected]=6 >2J [email protected] H2?E [email protected] [email protected] F?E:= t=64E:@? s2J 3FE [email protected] [email protected]=6 [email protected] [email protected] 2?5 [email protected] [email protected]?E:?F6 [email protected] DAC625 E96 [email protected] [email protected] 96C 42>A2:8?]k^am

kAm „x H2? EE @ E2 <6 2 =: EE = 6 3: E @ 7 E:> 6 E @ E2 = <23 @ FE E96:> A @ CE2? 46 @ 7 J @ FC G @ E6[ H96E96C :E 36 62C=J [email protected]:?8[ H96E96C :E 36 @? t=64E:@? s2J[” D96 D2:5] 6 92G6 A2EC:ED (6 92G6 A2EC:ED.)[ A:@?66CD E92E D965 [email protected]@5 [email protected] E92E [email protected] 2?5 x 42? 92G6 E92E :>[email protected]?E C:89E [email protected] 42DE @FC [email protected]]“K^am

kAm $:>: = 2C = J.[ $A2?36C86C [email protected]=5 [email protected]=F?E66CD [email protected] 82E96C65 😕 [email protected] [email protected]?EJ[ ‚2][ @? $2EFC52J E92E E96J 42? E6== [email protected]=6 [email protected] 62C=J [email protected]:?8 2D E96J E2=< [email protected] [email protected]?E:2= [email protected]]k^am

READ  Ruští oligarchové kupují finskou zemi s kyperským „zlatým pasem“ - EURACTIV.com

kAm „z? @4<:? 8 @? 5CD 2? 5 E2 = <:? 8 E @ G @ = F? E66CD[ @C E2=<:?8 [email protected] [email protected]=6 2E E96:C [email protected]>6D[ :D DF49 2? :>[email protected]?E H2J [email protected] [email protected]=6 [email protected] <[email protected] H92E :D [email protected]>:?8 FA H:E9 E9:D 6=64E:@?[ [email protected] <[email protected] E92E 62C=J [email protected]:?8 DE2CE65 J6DE6C52J[ 2?5 [email protected] E96J 42? 24EF2==J [email protected] 42DE E96:C [email protected][ 2?5 >2<:?8 DFC6 E92E [email protected]=6 <[email protected] H9J :E :D E92E x [email protected]?E:?F6 [email protected] H2?E [email protected] D6CG6 :? E9:D H2J[” D96 D2:5]k^am

Camex? @E96C<6J DE2E6D[ >2:=\:? [email protected] 2C6 2=C625J 36:?8 C6EFC?65] %92E =: DE:? 4 = F56D! 6?? DJ = G2?: 2[ H96C6 >@C6 E92? `[a__ [email protected]=6 925 2=C625J C6EFC?65 E96:C [email protected] 2D @7 (65?6D52J[ [email protected]:?8 [email protected] 52E2 [email protected]>A:=65 3J &?:G6CD:EJ @7 [email protected]:52 [email protected]@C |:4926= |[email protected]?2=5 @7 E96 &?:E65 $E2E6D t=64E:@? [email protected];64E]k^am

kAm! 6?? DJ = G2?: 2: D? 62C E96 [email protected]@7 E96 DE2E6D [email protected] E9: D4J4 = 6 H: E9 < 6J 8F36C? [email protected]: 2 = 2? 5 $ 6? 2E6 4 @?[ [email protected]?8 H:E9 D6G6C2= [email protected] C246D E92E [email protected]=5 [email protected] 4CF4:2= :? 56E6C>:?:?8 E96 [email protected] @7 2?J [email protected]?E:2= v~! >2;@C:EJ :? a_ab]k^am

kAm | 69 > 6E ~ K.[ E96 [email protected]@C 2?5 [email protected]>6C E6=6G:D:@? [email protected] [email protected] 😀 E96 #6AF3=:42? [email protected]>:?66 [email protected] $6?2E6[ 2?5 9:D 42>A2:8? 92G6 C6A62E65=J 4C:E:4:K65 9:D s6>@4C2E:4 @[email protected]?6?E {E] v @ g]r @ 9? u6EE6C > 2? 7 @ C?E 28C66:? 8 E @ 2? J 5632E6D 367 @C6G @E6CD DE2CE65G @E:? 8]k^ Am

@kAmq6J? 5 E96 z6JDE @? 6 $ E2E6[ [email protected] 2C6 36:?8 42DE 😕 D6G6C2= C246D E92E H:== 56E6C>:?6 [email protected][email protected]= @7 E96 [email protected] 😕 a_ab 2?5 E96 D:K6 @7 2?J [email protected]?E:2= #6AF3=:42? H2G6] |:?? 6D @ E2[ [email protected] :?DE2?46[ 762EFC6D 2 C246 E92E x?D:56 t=64E:@?D H:E9 }2E92? {] v @? K2 = 6D C2E6D 2 E @ DD \ FA:? E96 a? 5s: DEC: 4E 36EH66? s6>@4C2E:4#6A]k2 9C67lQ9EEADi ^^HHH][email protected]== 42 ==]4 @> ^> 6> 36CD ^ hg`hbnFE> 0D @ FC46l> 6> 36C {:? AjFE > 0 > 65: F > l > 6 > 36C =:? AjA6CD @?: 5lhg`hbQmp? 8:6 rC2: 8k^2m2? 5#6AF3=:42? 492 == 6? 86C% J = 6Cz: DE? 6C]k^Am

READ  King's Resort Boss Leon Tsoukernik vyhrává 740 000 EUR v Crazy Nosebleed PLO

Kolik|:49:82? 62c = jg @ E:? 8 D: E6D H6C6 A @ AA:? 8 FA 29625 @ 7 E96 5625 =:? 6 [email protected]%9FCD52J[ H9:49 😀 c_ 52JD [email protected] t=64E:@? s2J] s?? pC3 @c[ |:49][ [email protected] :?DE2?46[ @A6?65 2 D2E6==:E6 4=6C<[email protected] @77:46 2E E96 &?:G6CD:EJ @7 |:49:82? 2CE >FD6F> @? %F6D52J[ [email protected]:?8 [email protected] k2 9C67lQ9EEAi^^|{:G6]4 @> Qm | {:G6]4 @>k^2m]k^Am

kAm% 96C6 2C6 D6G6C2 = <6J C246D:? |:49:82?[ 2?5 [email protected]>6C !C6D:56?E [email protected]?2=5 %CF>A[ [email protected] 92D C6A62E65=J 4C:E:4:K65 62C=J [email protected]:?8[ :D D4965F=65 [email protected] [email protected]=5 2 C2==J H:E9 [email protected] 42?5:52E6D :? (2CC6?[ |:49][ @? $2EFC52J]k^am

Kolik %92e:4 = F56D p @ 9? y2 > 6 d[ E96 #6AF3=:42? [email protected]>:?66 😕 |:49:82?’D ?6H\[email protected]@< `_E9 s:DEC:4E[ H96C6 x?D:56 t=64E:@?D D2JD E96 C246 {62?D #6AF3=:42?] y2>6D:D CF???:? 8 282:? DE s6> @4C2E r2C = | 2C =:? 82]k^ Am

kAm} @CE9H6DE x ==:? @: DG @ E6CD 92G6 2 E @ DD \ Fa w @ FD6 C246 @ 7 E96: CH?[ [email protected] E96 [email protected]?7:8FC65 5:DEC:4E E92E 😀 36:?8 G242E65 H:E9 E96 C6E:C6>6?E @7 s6>@4C2E:4 #6A] k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]C @ == 42 ==]4 @> ^ > 6 > 36CD ^ cbg`hnFE > 0D @ FC46l > 6 > 36C {:? AjFE > 0 > 65: F > l > 6 > 36C =:? AjA6CD @?: 5lcbg`hQmr96C: qFDE @Dk^2m]k^Am

kAm #6AF3 =: 42? ? @>:? 66 tDE96C y @ J z:? 8[ [email protected] C2? 282:?DE [email protected] 😕 a_a_[ H2D 2>@?8 42?5:52E6D FD:?8 [email protected]:2= >65:2 [email protected] E6== [email protected] [email protected] [email protected] 86E @FE E96 62C=J [email protected]] 96 $: D CF ???:? 8 282:? DE s6 > @4C2E: 4? @>:? 66 tC: 4 $ @ C6? D6?[ 2 [email protected]>6C E6=6G:D:@? >[email protected]@[email protected]:DE]k^am

kAms6>@4C2ED 2C6 E2C86E:? 8 E92E? 6H = J C65C2H? `bE9s: Prosinec: 4E[ H9:49 v~! #6A] k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH][email protected]== 42 ==]4 @> ^> 6> 36CD ^ cechbnFE> 0D @ FC46l> 6> 36c {:? AjFE > 0 > 65: F > l > 6 > 36C =:? AjA6CD @?: 5lcechbQm # @ 5? 6J s2G: Dk^2m 4FCC6? E = J C6AC6D6? ED[ 2D 2? @[email protected]?:EJ [email protected] 7=:A 2 C65 D62E 3=F6]k^am

READ  Evropa začíná definovat roli zemního plynu při přechodu na čistou energii

kAms2G: D = @DE 9: D C66 = 64E: @? 677 @m:? 2 AC: >2CJ 282:? DE%CF>A\324 <65 # 6AF3 =: 42؟ # 6A]k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]C @ == 42 ==]4 @> ^>6>36cd^`bfggdnFE>0d @fc46l>6>36c {:? AjFE > 0 > 65: F > l > 6 > 36C =:? AjA6CD @?: 5l`bfggdQm | 2CJ |: == 6Ck^2m:? E96`dE9s: DEC:4E]x? E96 `bE9[ s6>@4C2E }:<<: qF5K:?D<:[ 2 [email protected]>6C [email protected]:2= 2:56[ [email protected]=5D 2? 25G2?E286 @G6C #6AF3=:42? #682? s66C:?8[ [email protected] 492:C65 E96 s642EFC !F3=:4 [email protected]@= [email protected]?52E:@?[ 😕 2 C246 E92E x?D:56 t=64E:@?D C2E6D 2D {62?D s6>@4C2E:4]k^am

kAm% 96? 6IE H2G6 @ 7 62C = JG @ E:? 8 = 2f? 49 52E6D H: == 36 ~ 4E]h:? | 2:? 6[ H96C6 E96C6’D 2 >FDE\H2E49 C6>2E49 36EH66? :?4F>36?E s6>@4C2E:4 #6A] k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]C @ == 42 ==]4 @> ^ > 6 > 36CD ^ „ gbbfnFE > 0D @ FC46l > 6 > 36C {:? AjFE > 0 > 65: F > l > 6 > 36C =:? AjA6CD @?:5l”gbbfQmy2C65 [email protected]=56?k^2m2?5 [email protected]>6C#6A][email protected]=:BF:?:?E96 DE2E6’D DAC2H=:?8a?5s: DEC: 4E ]k^Am

k9C^m

kAmWz2E6 p4 <= 6J 2? 5 | 2CJ t == 6? | 4x? E: C6 4 @? EC: 3FE65 E @ E9: D C6A @ CE]Xk^ Am

k9C^m

kAm© a_aa r „\#@ == r2 ==[ x?4][ p== #:89ED #6D6CG65] ‚ : D: E k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]4BC @== 42 ==]4 @> Qm4BC @ == 42 ==]4 @>]k^2m s: DEC: 3FE65 3J% C: 3F? 6 r @? E6? E p86? 4J[ {{r]k^am

Copyright 2022 Tribune Content Agency.

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.