Česká republika otevírá diplomatické zastoupení v Jeruzalémě

Investiční pomoc velkým společnostem při sanaci sadů a zavlažování

Čečensko oznámilo plány na realizaci dvou asistenčních programů na podporu společností působících v odvětví zemědělství, bez ohledu na jejich velikost, při investování do restrukturalizace sadů a zavlažování. Odhadovaný rozpočet projektů je 0,4 52,4 milionu, respektive 21 milionů.

Komise zjistila, že pomoc, kterou české orgány plánují v budoucnu poskytnout v rámci dvou oznámených režimů, je v souladu s podmínkami stanovenými v pokynech pro státní podporu ze zemědělství z roku 2014 pro všechny typy příjemců. Na tomto základě Komise schválila opatření podle pravidel vlády EU o pomoci.

V minulosti Komise při hodnocení navrhovaných činností zjistila, že v předchozích letech byli někteří příjemci těchto režimů českými vydávajícími orgány nesprávně kvalifikováni jako malé a střední podniky (MSP). Když to byly opravdu velké společnosti. Komise zjistila, že tyto velké podniky obdržely pomoc v rámci stávajících českých režimů, které byly vyňaty podle pravidel pro blokové výjimky v zemědělství a přístupné pouze malým a středním podnikům.

Pokyny Komise pro státní zemědělskou pomoc z roku 2014 umožňují členským státům poskytovat investiční pomoc na podporu organizací všech velikostí za určitých podmínek. Při poskytování investiční pomoci velkým společnostem musí splňovat určité další podmínky, aby zajistila minimalizaci potenciálních narušení hospodářské soutěže kvůli možným účinkům odpisů. Zásadní je zejména investiční pomoc velkým společnostem: i) musí mít skutečný motivační účinek, tj. Příjemci nebudou investovat při absenci veřejné podpory (tj. „Opačná situace“ popisující situaci bez pomoci); A ii) by mělo být omezeno na minimum požadované na základě konkrétních informací.

V tomto bodě je Komise skeptická, že pomoc, kterou již Čečensko poskytuje velkým společnostem, splňuje tyto podmínky, zejména proto, že nepředložila reakční situaci, aby zajistila, že pomoc poskytovaná velkým společnostem v minulosti byla přiměřená.

READ  V Benátkách je vystavena sbírka českého skla

Komise bude dále zkoumat, zda byly potvrzeny její původní obavy. Zahájení hloubkového šetření poskytuje příležitost všem zúčastněným stranám vyjádřit se k tomuto kroku. Výsledek vyšetřování nijak nediskriminuje.

Pomoc velkým společnostem při podpoře pojistného na pojištění plodin a zvířat

Společnost Cesia oznámila své plány poskytnout veřejným podporám ve výši 25,8 milionů USD na pojistné na úrodu a zvířata velkým společnostem.

Podle komise byla taková podpora již v minulosti poskytována příjemcům, kteří byli českými vydávajícími orgány mylně kvalifikováni jako malé a střední podniky, což byly ve skutečnosti velké korporace.

V této souvislosti je Komise skeptická, že česká pomoc na pojistné na pojištění plodin a zvířat v minulosti splňovala požadavky očekávané v pokynech pro agrární státní pomoc z roku 2014 pro velké společnosti. Tímto způsobem není možné, aby české orgány potvrdily, že pomoc poskytovaná velkým společnostem má motivační účinek, ledaže by situaci reakce předložili uživatelé, kteří jsou nesprávně kvalifikováni jako malé a střední podniky.

V rámci režimu oznámeného společností Chekia by příjemci měli žádat o pomoc až ve fázi placení pojistného, ​​nikoli před podepsáním pojistné smlouvy. Komise proto má podezření, že tato akce má skutečný motivační účinek, jinými slovy, že příjemci neuzavřou pojistné smlouvy bez veřejné podpory. V případě minulé a plánované pomoci na podporu pojistného na plodiny a zvířata u velkých společností bude Komise dále zkoumat, zda byly potvrzeny její původní obavy. Zahájení hloubkového šetření poskytuje příležitost všem zúčastněným stranám vyjádřit se k tomuto kroku. Výsledek vyšetřování nijak nediskriminuje.

Pozadí

Vzhledem k často omezenému finančnímu potenciálu zemědělců pokyny Komise pro státní pomoc v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech z roku 2014 umožňují členským státům podporovat investice a pojistné. Opatření však musí splňovat řadu podmínek, zejména:

  • Zásada „stimulačního účinku“: Před zahájením pomoci je třeba podat žádost o pomoc;
  • Velké korporace musí dokázat, že „motivační účinek“ spočívá v „opačné situaci“: musí předložit listinné důkazy ukazující, co by se stalo v nepříznivé situaci;
  • Pomoc by měla být uctivá a;
  • Specifické podmínky týkající se způsobilých činností, způsobilých výdajů a intenzity pomoci.
READ  bne IntelliNews - Bývalý český premiér odsouzen k 2,5 roku vězení podmíněně

Jsou definovány malé a střední podniky Dodatek I První nařízení Komise (EU) 702/2014. Stejné nařízení vysvětluje, že růst malých a středních podniků může být omezen selháním trhu. Vzhledem k rizikové povaze některých finančních trhů a omezené síti, kterou mohou poskytnout, mají malé a střední podniky obecně potíže s přístupem ke kapitálu nebo úvěru. Jejich omezené zdroje mohou omezovat přístup k informacím, zejména s ohledem na nové technologie a potenciální trhy. Je třeba vysvětlit definici malého a středního podniku, protože ji soudy Unie trvale podporují.

Důvěrná verze výsledků je k dispozici pod čísly případů SA.50787, SA.50837 a SA. V SA.51501 Registr státní pomoci Na Komisi Soutěž Jakmile budou vyřešeny jakékoli problémy s důvěrností. Nové publikace rozhodnutí o státní podpoře jsou uvedeny na internetu a v oficiálním tisku Státní podpora Týdenní elektronické zprávy.

You May Also Like

About the Author: Alanna Cobbett

"Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *