10 nejlepších svátečních filmů: Od nového Scrooge ke starému vánočnímu milostnému příběhu, který jste ještě neviděli | Táto

10 nejlepších svátečních filmů: Od nového Scrooge ke starému vánočnímu milostnému příběhu, který jste ještě neviděli |  Táto

Naše punčochy jsou plné možností svátečního streamování, jejichž názvy na Netflixu, Hallmarku a jinde mají tendenci ztmavnout do jedné rozšířené možnosti svátečního sledování, kterou budeme nazývat „Odpočítávání do podzimu s vámi na dovolené na farmě jmelí celou cestu“. Někdo to musí udělat a pak na chvíli skončíme.

Mezitím: Zde je seznam 10 svátečních filmů, z toho devět streamovaných a jeden v kinech. Některé jsou staré. Některé nejsou. Některé znáte. někteří nebudou. Některé jsou hrozné. Většina z nich není. Příjemné sledování a zůstaňte v teple.

Tato stránka vyžaduje javascript.

Aby bylo možné číst prémiový obsah, je vyžadován JavaScript. Udělejte to prosím v nastavení prohlížeče.

kAm „w@=:52J“ W`hbgXi%96 8C2? 56DE C @ > 2? E: 4}6H*62C’D tG6 D46? 6:? w @ == JH5 9: DE @ CJ[ 2?5 J6D[ x’G6 D66? “(96? w2CCJ |6E $2==J](: E9 A2CEJ8 @ 6CD 5 @ H? DE2: CD[ z2E92C:?6 w6A3FC? 2?5 r2CJ vC2?E[ 😕 E96 2EE:4 A=2JC@@> @7 2 !2C< pG6?F6 >2?D:@?[ 7:?5 E96>D6=G6D 658:?8 E@H2C5 2 C62=:K2E:@? @7 H92E E96J >62? E@ 6249 @E96C 😕 5:C64E@C v6@C86 rF<@C’D 6IBF:D:E6 7:=> G6CD:@? @7 E96 `hag !9:=:A q2CCJ A=2J] ~? p>2K @? ! A: >6[ *@F%F36[ pAA=6 %’Z 2?5 @E96C DEC62>:?8 D6CG:46D]k^am

kAmU=5BF@j#6>6>36CE96}:89EUC5BF@j W`hc_Xip A:A[ 92C5 E@ 7:?5 3FE H@CE9 E96 677@CE] s? | 2? 92EE2?[ @G6C E96 9@=:52JD[ 2DD:DE2?E 5:DEC:4E 2EE@C?6J uC65 |24|FCC2J 766=D D@CCJ 7@C 4@?G:4E65 D9@A=:7E6C q2C32C2 $E2?HJ4< W96UCDBF@jD E96 @?6 H9@ 4@?G:4E65 96CX D@ 96 A2JD 96C 32:= 2?5 3C:?8D 96C 9@>6 E@ x?5:2?2 7@C r9C:DE>2D] xEUCDBF@jD 2 ECF = JF? AC65: 4E23=6>: IEFC6@7 4@>65J[ 5C2>2[ 2DEC:?86?E 72>:=J 5J?2>:4D 2?5 D?62<J C@>2?46] ! C6DE @? $EFC86DUCDBF@j D4C: AE[ |:E496== {6:D6?UCDBF@jD A62C=J 5:C64E:@?[ E96 DE2CDP $EFC86DUCDBF@j @H? 2DD6DD>6?Ei U=5BF@j“F:E6 2 =@E @7 D49>2=EK[ 2 8@@5 5@D6 @7 D49>6CK 2?5 ;FDE 6?@F89 D49>FEK E@ >2<6 :E 3@I @77:46]UC5BF@j~? E96 k2 9C67lQ9EEAi ^^72H6D@>6]EGQm72H6D@>6]EGk^2m D6CG:46[ :7 J@F H2?E E@ 7:?5 2 J@F?86C C6=2E:G6 E@ 96=A J@F 7:8FC6 E92E @?6 @FE]k^am

READ  Federico Fellini se objeví v silniční komedii Matte Mina „Never Give Up“

kAm „| 66E | 6:? $E]{@F:D” W`hccXi%96H:? E6CE: >6 D6BF6? 46D:? 5: C64E@C‘:? 46? E6 |:?? 6 ==:‘ D 249:? 8 = J? @DE2=8:4 G:D: @? @ 7 efc? \ @ 7 \ e96 \ 46? EFCJ>:5\p>6C:42? =: 76 2C6; FDE 2 7 @ FCE9 @ 7 E96 DE @ CJ =:? 6]qFE 6G6CJ @ D62D? ‚DH @? 56C7F == J C62 =: K65:? E9: D@? 6[ H9:49 4@>6D 76DE@@?65 H:E9 “%96 %C@==6J $@?8” 2?5 “w2G6 *@FCD6=7 2 |6CCJ {:EE=6 r9C:DE>2D]yF5J v2C = 2 x 5 DE2CD[ 2?5 9@H] ~? p>2K @? ! C: > 6 2? 5 @ E96C DEC62>:? 8 D6CG: 46D]k^Am

kAm “r9C:DE>2D w@=:52J” W`hccXi$@>6E:E=6D2C6>@C6 5646: G:? 8E92? @E96CDj E9: DD:?:DE6C H2CE:> 6 7: =>? @: C 7C @ > 5: C64E @ C# @ 36CE $: @ 5 > 2 <6]xE 4 @ > 6D7C@>E96(]$@>6CD6E|2F892>?@G6=]%96>G:6 G6CD:@?DE2CD2 42DE\282:?DE\EJA6 v6?6z6==J 2D2 > FC56C @FD 82 > 3 = 6C[ 2?5 s62??2 sFC3:?[ 92F?E65 3J *F=6E:56 >6>@C:6D D96 42?’E 7@C86E] p „8 @ E492“ DEF5: @ > 2CG6 = @ 7 G6I65 3FE 7: ? 2 == J7F = 7: == 65 6IA64E2E: @? D]$EC62>:? 8 @? # @

kAm “%96 u2>: = J | 2?“ Wa___Xi | JH: 76’D 72G @ C: E6 D62D @ ? 2 = C6H2E49[ 2?5 x =@G6 96C >25=J[ D@ E92E’D E92E] 6 $ = 7: D9[ 24BF:D:E:G6 3FD:?6DD>2? }:4@=2D r286 =62C?D 2 =6DD@? 😕 ECF6 4@>>:E>6?E 2?5 H92E’D :>A@CE2?E 7C@> 9:D 4@==686 DH66E962CE W%62 {6@?:X H:E9 96=A 7C@> 2? 2?86= Ws@? r9625=6X] ~? } 6E7 =: i[ p>2K@? !C:>6 2?5 @E96C DEC62>:?8 D6CG:46D]k^am

kAm“y:? 8 = 6 y2? 8 = 6ipr9C: DE > 2D y @ FC? 6J” Wa_a_Xi} 6E7 =: ID C646? EC: 8:? 2 => @G:6>FD:42 = 762EFC6D 2H62 = E9 @ 7 q = 24 6[ :?4=F5:?8 >J k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]49:428 @EC:3F? 6]4 @ > ^ 6? E6CE2:?> 6? E^>@G: 6D^4E\>@G\; FDE:? \ 4 @ C? H6 == \; 😕 8 = 6\; 2? 8=6\“b\a_a_““\aJ;H5Ka3; ?E92E“y:? 8 = 6 y2? 8 = 6″92D“E96>2 <:؟ 8D @ 7 2 4 = 2DD: 4 E92E 6؟ 5FC6D J62C 27E6C J62C]" $ EC62> 😕 8 @? } 6E7 =: i]k^am

kAm „%96}@6=s:2CJ“ Wa_aaXi p? @E96C} 6E7 =: I 9 @ =: 52J AC6D6? E[ E9:D @?6 7C@> E96 #:492C5 !2F= tG2?D 3@@<[ 23@FE 2 36DED6==:?8 2FE9@C WyFDE:? w2CE=6J @7 “$>2==G:==6” 2?5 “%96 *@F?8 2?5 E96 #6DE=6DD”X :?96C:E:?8 9:D A2C6?ED’ 9@FD6 27E6C 9:D >@E96C’D 562E9] {F>:? @FD q2CC6EE s @DD W=F>:? @ D: EJi 2 = H2JD 2 7:? 6 BF2 =: EJ E @ 92G6:? 2 9 @ =: 52J \ E96 > 65 962CEH2C > 6CX 4 @ \ DE2CD 2D 2H @ > 2? D66 <:؟ 8 2؟ DH6CD E @ 96CH؟ 72>:=JD64C6ED]! C6>: 6C6D%9FCD52J@? } 6E7 =: i]k^am

READ  Umělec vytváří umění a poté je zničí, aby spustil CallistoNFT

kAm “‘: @ = 6? E}: 89E “Wa_aaXi” q25$2? E2“; FDE 8 @ EH? 65i s2G: 5 w2C3 @ FC A @ CEC2JD 2 > 62?[ 3=@@5E9:CDEJ 9@>3C6 @7 2 $E] }: 4 6p = @? 6 a″ WE96J’C6 6BF2 == J D25: DE: 4X:? AC6A7 @ C E9: D9 @ DE286 E9C: == 6C: ? H9: 49 3CFE2 => 6C46? 2C: 6D = 65 3J y @ 9? {68F:K2>@A2J7@C E96:CA=246@? E96? 2F89EJ =: DE]! C6>:6C6D:? E962E6CD s64]a]#2E65#7 @ C “C62 == Jn” k^Am

kAm “$4C86i p r9C:DE > 2D r2C@ =” Wa_aaXi (6’C6? 6G6C 72C 2H2J 7C @ > 2? @E96C s:4 <6؟ D “r9C: DE> 2D r2C@=“C6>2 <6C EH @ ip = C625J @؟ pAA = 6٪ 'Z E96C6'D "$ A: C: E65[” H:E9 (:== u6CC6== 2?5 #J2? #6J?@=5D[ 2?5 ?6IE FA :D E96 ?6H }6E7=:I 2?:>2E65 “$4C@@86i p r9C:DE>2D r2C@=]”uC @> E96 EC2: = 6 °C[ :E =@@<D 2?5 D@F?5D =:<6 2 G2C:2E:@? @? E96 `hf_ “$4C@@86” 7:=> 3FE H:E9 E@?D >@C6 7:C632==D 2?5 E:>6\EC2G6=:?8 A@CE2=D] % 96 G @: 46 42DE:? 4 = F56D{F <6 tG2؟ D[ ~=:G:2 r@=>2?[ y6DD:6 qF4<=6J 2?5 y@?2E92? !CJ46] ! C6>: @ 6C6D? } 6E7 =: i s64]a]k^am

kAm „%96 pA@=@8J“ Wa_aaXi p r9C: DE > 2DE: > 6 9 @ FD63 @ F? 5 E9C: == 6C DE2CC:? 8 p?? 2vF?? 2D 2 92F? E65 > @ E96C H9 @ D6 49: = 5 5: D2AA62C65 a_ J62CD 62C =: 6C]w6C 6DEC2? 865 6I \ 3C @ E96C \:? \ = 2H W {:? FD# @ 2496X D9 @ HD FA[ F?2??@F?465[ H:E9 D@>6 D64C6ED E@ DA:== 2=@?8 H:E9 E96 3=@@5 AC@>:D65 3J 563FE 762EFC6 HC:E6C\5:C64E@C p=:D@? $E2C {@4<6] y2? 62? 6 v2C @ 72 = @ 4 @ \ DE2CD]! C6>: @6C6D? $9F556C s64]`e]k^Am

Am ——— k ^ jsem

kAm©a_aa r9:428 @%C:3F? 6]‘:D:E k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]49:428 @EC:3F? 6]4@>^Qm49:428@EC:3F? 6]4 @ > k^2m]s: DEC: 3FE65 3J k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]EC: 3F? 64 @? E6? E286? 4J]4@> Qm%C: 3F? 6 r @? E6? E p86? 4J[ {{r]k^2m k^am

Copyright 2022 Tribune Content Agency.

You May Also Like

About the Author: Jed Parkinson

"Introvert. Analytik. Zapálený řešitel problémů. Totální tvůrce. Baconaholik. Průzkumník. Obecný internetový fanatik. Televizní odborník."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *